REKLAMACJA / ZWROT TOWARU – krok po kroku

Podstawa prawna Procesu reklamacji bądź Odstąpienia do umowy odnosi się do regulaminu sklepu www.sklep.medseven.pl dostępnego w LINKU

1. Wypełnij Elektroniczny Formularz Reklamacji / Zwrotu bądź skorzystaj z załączonych poniżej dokumentów dla wybranego rodzaju sprawy wysyłając je drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@medseven.eu bądź adres do korespondencji: Medseven sp. z o.o. ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz.

2. Oczekuj na odpowiedź e-mailową bądź telefoniczną (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną) – wtedy przekażemy Ci „NUMER SPRAWY”. Pozwala nam to sprawnie zarządzać procesami reklamacji / zwrotu.
– obsługa sklepu może poprosić drogą elektroniczną o zdjęcia produktu w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego.

3.  PRZYGOTUJ PRZESYŁKĘ.

– Zakupiony produkt dołącz w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu (wyroby medyczne) wraz z całą jego zawartością zapakuj, zabezpieczając przed zniszczeniem w transporcie.

– Dołącz do przesyłki dowód zakupu, wydrukowane i podpisane oświadczenie odstąpienia od umowy bądź dokument reklamacyjny , a w przypadku wysłanego formularza elektronicznego wydrukowany i podpisany e:mail potwierdzający zgłoszenie, który otrzymasz po wysłaniu formularza elektronicznego.

W widocznym miejscu – opatrz przesyłkę NUMEREM SPRAWY, podanym przez pracownika Biura Obsługi Klienta.

4. WYŚLIJ PACZKĘ.

W terminie nie przekraczającym 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy bądź rozpoczęcia procesu reklamacyjnego wyślij paczkę na adres Medseven sp. z o.o. ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz.

W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni otrzymasz zwrot należności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia dowodu odesłania.

Klauzula Informacyjna dotycząca kontaktu
Treść Klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Medseven spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 5542785431, REGON 34041627200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000298764, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt ue.nevesdem@odo
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres, w tym adres poczty elektronicznej, telefon
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia
 5. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia serwisowego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji zgłoszenia, nie dłużej jednak niż 6 lat po zrealizowaniu usługi serwisowej, na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego – przedawnienie roszczeń
 7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub uczestniczące w realizacji zgłoszenia (w tym firma spedycyjna)
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

Fill out my online form.